ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ ได้แสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ที่โยกย้ายไปรับตำแหน่ง

นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙   พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ ได้แสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ที่โยกย้ายไปรับตำแหน่ง
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙   พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ ได้แสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ที่โยกย้ายไปรับตำแหน่ง ดังนี้ นายพิเชษ โพธิวิจิตร
ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ศาลอุธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
นายชัยยุทธ  วัชรานนท์ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  นางอุไรวรรณ  จันทร์หงษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลจังหวัดนาทวี ณ ศาลจังหวัดนาทวี   นางสุชาดา  ยอดเกื้อ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ส่วนบริหารจัดการคดี 
ณ ศาลจังหวัดสงขลา  นางสาวแสนสม  เสริมสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
ส่วนบริหารจัดการคดี  ณ  ศาลจังหวัดนาทวี 


เอกสารแนบ