ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมที่โยกย้ายมารับตำแหน่ง

นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙   พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมที่โยกย้ายมารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙   พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙
ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีต่อข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมที่โยกย้ายมารับตำแหน่งดังนี้ นายธนกร  พลายสา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ นายฮัมซาห์  ฮามิ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  นางอมรรัตน์  นกเพชร
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ) นางโสภา  สุกใส 
ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดี) 
นางสุวิชญา มูสิกะสงค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี) และนางสาวสรชา  พุทธรัตนัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
(ช่วยราชการ) ณ ศาลแรงงานภาค ๙


เอกสารแนบ