ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันรพี  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  ๓  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ  วัชรานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอม  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมกิจกรรม  บริจาคสิ่งของเนื่องในวันรพี  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  ๓  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ