ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี

ศาลแรงงานภาค ๙ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล  เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา  ๖๐ ปี
เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล   เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา  ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ