ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ จัดโครงการ “ให้คำปรึกษาคดีและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดโครงการ  “ให้คำปรึกษาคดีและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่”  ครั้งที่  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดโครงการ  “ให้คำปรึกษาคดีและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่”  ครั้งที่  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐  ณ  ศาลจังหวัดนาทวีและศาลจังหวัดเบตงตามลำดับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความที่มีข้อพิพาทคดีแรงงานในจังหวัดต่างๆและต้องยื่นฟ้องคดี  ณ  ศาลจังหวัดภายในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค  ๙  สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัด  ในการนี้  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ได้มอบหมายให้นางพิริยา  พิทักษ์ธรรม  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  ไปปฏิบัติราชการในโครงการดังกล่าว  


เอกสารแนบ