ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค  ๙  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค  ๙  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค  ๙  ณ  ห้องประชุมศาลแรงงานภาค  ๙  ชั้น  ๓  โดยมีนายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  เป็นประธานในการประชุม


เอกสารแนบ