หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  โดยกลุ่มงานบริหารจัดการคดี  จัดโครงการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)  ของศาลแรงงานภาค  ๙  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักสูตร  “ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ  พ.ศ.๒๕๕๙”  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  ศาลแรงงานภาค  ๙  โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
2/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.