หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

32

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลแรงงานภาค ๙ ได้จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๑   ในการนี้ นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีนางสาวนฤภร  จันทรักษ์   เลขานุการศาลแรงงานภาค ๙  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีนายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙  และนายทรงชัย ไชยสุวรรณ  ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา (กศน.)  ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
228/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10