หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

52

เมื่อวันที่  ๘ – ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๙  กับศาลจังหวัด” ซึ่งจัดโดยศาลแรงงานภาค  ๙  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  ผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการ  และข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดพัทลุง  ศาลจังหวัดตรัง  ศาลจังหวัดสตูล  ศาลจังหวัดปัตตานี  ศาลจังหวัดยะลา  ศาลจังหวัดนราธิวาส  ศาลจังหวัดนาทวี  และศาลจังหวัดเบตง  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  โรงแรมคริสตัล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว