หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดโครงการอบรม    และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักสูตร  “การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชกการ”  โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  ศาลแรงงาน   ภาค ๙
อ่านข่าว